Spracovanie osobných údajov z titulu kúpnej zmluvy

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝH ÚDAJOV

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre výkon zmluvy internetovým obchodníkom alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy internetovým obchodníkom, ako je napr. vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na vznesený dotaz.

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Schodyplus s. r. o. so sídlom Študlov 36, Horní Lideč, identifikačné číslo: 06696716, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C 72968 (ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Študlov 36, Horní Lideč 756 12, adresa elektronickej pošty info@moduloveschody.cz, telefón: +420 605 703 535.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

  1. ZÁKONNÉ účely spracovania osobných údajov

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

  1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  1. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú technologické spoločnosti zabezpečujúce hosting, prevádzku a fungovanie eshopu a podnikovej IT infraštruktúry.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

  1. PRÁVA SUBJEKTU OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu splniť.