Spracovanie osobných údajov za účelom marketingových aktivít

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Schodyplus s. r. o. so sídlom Študlov 36, Horní Lideč, identifikačné číslo: 06696716, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C 72968 (ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Študlov 36, Horní Lideč 756 12, adresa elektronickej pošty info@moduloveschody.cz, telefón: +420 605 703 535.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

  1. ZÁKONNÉ ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

  1. ÚČELY SPACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

  1. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcov a technologické spoločnosti zabezpečujúce hosting, prevádzku a fungovanie eshopu a podnikovej IT infraštruktúry.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

  1. PRÁVA SUBJEKTU OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: telefonicky na čísle +420 605 703 535 alebo emailom na info@moduloveschody.cz alebo poštou na adresu Študlov 36, Horní Lideč 756 12. Ďalej je možné odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom odhlásenia (unsubscribe) na konci strany prijatého newsletteru a následne jeho potvrdenie emailom.

6.3. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.